top of page

WETGEVING BRANDINGSSPORTEN

Goeie afspraken maken goeie vrienden!

WIND, WAVE, SAFE!

Met de nieuwe wetgeving op brandingssporten beoefen je je sport in grotere vrijheid maar denk aan je veiligheid!

 

NIEUWE REGELS

Op vraag van de sector en in overleg met de sector zijn nieuwe regels uitgewerkt voor de brandingsporten. De nieuwe regels zijn minder streng. Ze laten je als watersporter vrijer dan vroeger. Maar… hou het veilig! Wind wave safe!

 

BRANDINGSPORTEN

De nieuwe regels gelden voor elke sportactiviteit die wordt beoefend met onder meer surfplanken, kites, wakeboards, peddles, rafts. Ook voor jetski’s en jetscooters zijn er nieuwe regels. De nieuwe regelgeving geldt niet voor: roeiboten ongeacht de lengte, vaartuigen kleiner dan 6 meter zoals kleine catamarans en zeilboten, motorboten, strandactiviteiten of het gebruik van een luchtmatras of plastieken bootje.

 

WAAR

Brandingsporten zijn toegelaten in de insteekzone en in de zeezone tot maximaal 2 zeemijl in zee. Vroeger was dit maximaal tot ½ zeemijl. Brandingsporten zijn verboden in de zwemzone en de daaraan grenzende bufferzone (tussen zwem- en insteekzone) en veiligheidszone (tussen zwem- en zeezone). Het is ook verboden vanuit de haven in zee te gaan (behalve voor jetski's, die zijn daar wel toegelaten).

 

WANNEER

De 7Bft-regel is afgeschaft. Bij elke weersomstandigheid staat het je als watersporter vrij om zelf te oordelen of je de sport zal beoefenen. Maar… denk aan je veiligheid! Tussen zonsondergang en zonsopgang is het verboden aan brandingsporten te doen. Hierop kan een afwijkIng worden gevraagd. Mail naar : brandingsport@mobilit.fgov.be.

 

UITRUSTING

In de insteekzones is enkel een isothermisch pak vereist. In de zee- en in de kustzone is naast het isothermisch pak, ook een zwem-, reddings- of impactvest vereist, en een aangepast middel om noodsignalen te versturen, bij voorkeur met plaatsbepaling. Het federaal overlegplatform voor de pleziervaart zal een niet-exhaustieve lijst opstellen van middelen die kunnen gebruikt worden. Deze lijst zal regelmatig worden aangepast en beschikbaar zijn op de website van de FOD (zie publicaties onder). In de oude regelgeving was het gebruik van een isothermisch pak en 2 handstakellichten verplicht. De nieuwe regelgeving is soepeler en geeft je meer vrijheid.

 

VEILIGHEID

Hou het veilig voor jezelf en voor de anderen. Zorg altijd dat er iemand (strandclub, sportclub, redderspost…..) op de hoogte is als je op zee gaat, en neem geen onnodige risico’s.

 

JETSKI EN JETSCOOTER

Onder de nieuwe regelgeving mogen jetski’s en jetscooters in bepaalde insteekzones ook de zee kiezen. Voorheen mocht dit enkel vanuit de havens. De toegelaten insteekzones worden bepaald in overleg met de kustgemeenten. Je vindt ze hieronder bij publicaties. 
In de insteekzone zijn, bovenop de wettelijk verplichte registratie en veiligheidsuitrusting, een isothermisch pak en een reddingsvest verplicht.  

 

GROEPSACTIVITEITEN

Elke wedstrijd en groepsactiviteit moet een voorafgaandelijke vergunning krijgen. Deze vergunning moet je 3 weken op voorhand aanvragen. Mail naar: brandingsport@mobilit.fgov.be.

 

nl_zones_v2 (1).jpg
do_donts_nl.jpg

Algemeen politiereglement van de gemeente Koksijde – GR 12 december 2018

Hoofdstuk 2. WINDSURFEN, KITESURFEN EN ANDERE VORMEN VAN WATERSPORTACTIVITEITEN

 

Afdeling 1. Windsurfen - kitesurfen

 

Artikel 1. Voor het beoefenen van het windsurfen en het kitesurfen worden er op het strand van Koksijde, dit vanaf de grens met De Panne tot de grens met Nieuwpoort vier zones voorbehouden:

• Zone van 200 meter, ter hoogte van de Dumontlaan, tussen de grens met de gemeente De Panne en de bewaakte zone Sint-Idesbald;

• Zone van 200 meter, ten oosten van de bewaakte zone Sint André; • Zone van 200 meter, ter hoogte van de Alfred Devoslaan, ten westen van de bewaakte zone Duinpark;

• Zone van 200 meter, ten westen van het Eugène Debongnieplein, ten westen van de bewaakte zone Groenendijk.

 

Artikel 2. Insteek-, lanceer-, en bufferzones

 

§1. Het aanvatten en beëindigen van de activiteiten, zoals bepaald in hoger vernoemde definities en voor zover de strandconcessies dit toelaten, zijn enkel mogelijk in de insteekzones.

§2. Indien de insteekzones bestemd voor kitesurfen grenzen aan een bewaakte zone voor baders, dan moet er tussen beide zones een bufferzone van 50 meter voorzien zijn .

§3. De bufferzones worden begrensd aan de kant van de insteekzone door een reeks hoge rode cilindervormige boeien. Aan de kant met de bewaakte zone, wordt de grens aangeduid door een reeks gele bolvormige boeien.

§4. In de insteekzones is het verboden te baden en aan strandvisserij te doen.

§5. De insteekzones worden gesignaleerd bij het begin en einde van die zones door middel van borden waarop het uniform silhouet voorkomt van een watersporter aangevuld met onderbord vermeldend “verboden te baden”.

 

Artikel 3. Bewaking en reddingen

 

§1. De gemeente staat in voor de organisatie van de bewaking en reddingen in de insteekzones. De gemeente bepaalt de modaliteiten en kan evenwel beslissen om de bewakings- en reddingsbevoegdheid bij schriftelijke overeenkomst te delegeren naar de watersportclubs of het IKWV.

§2. De activiteiten zoals bepaald in dit deel zijn toegelaten wanneer tegelijkertijd aan volgende voorwaarden is voldaan: - alleen van zonsopgang tot zonsondergang.

§3. Er geldt een informatieplicht om de beoefenaars brandingsporten te wijzen op de bewakings- en reddingsactiviteiten wanneer respectievelijk een groene, rode of geen vlag gehesen wordt. De verantwoordelijke voor de bewaking bepaalt welke vlag er zal gehesen worden. Deze informatieplicht geldt niet voor de scheepvaartcontroles.

§4. Als er geen vlag wordt gehesen, worden geen reddingen en geen bewaking voorzien door IKWV of de watersportclubs zoals gedelegeerd door de gemeente.

§5. De groene vlag wordt gehesen wanneer de in §2 opgesomde voorwaarden zijn voldaan, en wanneer in de insteekzone bewaking en reddingen voorzien worden door IKWV of de watersportclubs zoals gedelegeerd door de gemeente.

§6. De rode vlag wordt gehesen wanneer in de insteekzone enkel bewaking, maar geen reddingen kunnen verricht worden door IKWV of de watersportclubs zoals gedelegeerd door de gemeente.

§7. De personen die instaan om watersporters in moeilijkheden hulp te bieden dienen in het bezit te zijn van een specifiek vaar- en reddingsbekwaamheidsattest afgegeven door een erkende watersportfederatie of het IKWV. §8. Het IKWV maant op regelmatige tijdstippen onbevoegden aan om uit bufferzones of veiligheidszones te gaan.

 

Artikel 4. Vaarbewegingen

§1. Brandingsporters dienen steeds op een veilige afstand te blijven van strandhoofden en kunstwerken.

§2. Het op- en neerlaten van de kite of plankvlieger moet gebeuren in de lanceerzone, zoals bepaald in artikel 4 § 6. Algemeen politiereglement van de gemeente Koksijde – GR 12 december 2018 71 In geen geval mag het op- en neerlaten van de kite of plankvlieger gebeuren waar een vallende kite of plankvlieger een ernstig en onmiddellijk gevaar voor het publiek kan uitmaken.

§3. Het is hen verboden op welke wijze dan ook de strandreddingsdiensten of om het even welk vaartuig te hinderen.

§4. De windsurfers en kitesurfers mogen zich tot maximum een 2 zeemijl (1852m) beneden de laagwaterlijn in zee begeven.

§5. De beoefenaars van brandingsporten dienen onmiddellijk de aanmaning en bevelen op te volgen, gegeven door de met bewaking belaste personen.

§6. Het is de kitesurfer verboden aan powervliegeren te doen op het strand uitgezonderd bij laagwater mits het respecteren van een veiligheidsafstand van 2 keer de lengte van de lijnen. Het opstijgen en landen van de vlieger is enkel toegelaten in de daartoe bestemde zone. Het is verboden aan kitesurfen te doen met landwind.

§7. De plankvliegers zijn verplicht minstens de bepalingen inzake uitrusting te volgen die zijn opgenomen in het Koninklijk Besluit van 22 juni 2016 betreffende de brandingsporten.

 

Artikel 5. Uitrusting, meldingsplicht, bekwaamheid

§1. De beoefenaar van brandingsporten moet afdoende en passende veiligheidsuitrusting bij zich hebben, afhankelijk van de zone: 1° in de insteekzones : isothermisch pak; 2° in de kustzone, maar buiten de insteekzone, en in de zeezone: isothermische pak, een zwemvest of reddingsvest of impactvest, met voldoende drijfvermogen om het lichaam aan de oppervlakte te houden en een aangepast middel voor het versturen van noodsignalen. Het aangepast middel voor het versturen van noodsignalen moet voldoen aan de internationale verplichtingen en bij voorkeur een plaatsbepaling weergeven.

§2. Het federaal overlegplatform voor de pleziervaart, opgericht bij koninklijk besluit van 28 juni 2009, stelt een niet-exhaustieve lijst van afdoende en passende veiligheidsuitrusting op. Voor het overige gelden de bepalingen van de wet van 5 juli 2018 betreffende de pleziervaart. Afdeling 2. Vaartuigen zonder zeil of zonder motor

 

Artikel 6.

 

Het varen met kajak, kano, brandingsraft, pedalo en het roeien zijn enkel toegelaten in de insteekzones zoals bepaald in artikel 1.

 

Artikel 7.

 

§1. Het varen met de kajak, kano, brandingsraft, pedalo en het roeien zijn enkel toegelaten bij helder weer, bij windkracht 3 Beaufort (zeewind) of 4 Beaufort (landwind). Uitzonderingen zijn mogelijk in geval van vergunde wedstrijden of cursussen op expliciete machtiging.

§2. De beoefenaars dienen te allen tijde in de bewaakte zone op 200 meter te blijven van de laagwaterlijn. Bovendien dienen ze onmiddellijk de aanmaning en bevelen van de strandredders op te volgen.

 

Artikel 8.

 

De kano’s en de kajakken moeten uitgerust worden met de voorzieningen zoals omschreven in het KB van 4 juni 1999. Afdeling 3. Vaartuigen onder zeil of met motor voor het beoefenen van de watersport of de sportvisserij

 

Artikel 9.

 

Vaartuigen onder zeil of met motor zijn enkel toegelaten in de daartoe vastgelegde zones. In deze zones is het verboden te baden, aan strandvisserij te doen of andere activiteiten van strandrecreatie uit te oefenen. De volgende zones worden voorzien: - Zone van 200 meter ter hoogte van de Dumontlaan, tussen de grens met de gemeente De Panne en de bewaakte zone Sint-Idesbald.. - Zone van 200 meter, ter hoogte van de Alfred Devoslaan, ten westen van de bewaakte zone Duinpark..

 

Artikel 10. Het varen onder zeil of met motor is enkel toegelaten, bij helder weer, bij windkracht 3 Beaufort (zeewind) of 4 Beaufort (landwind). De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing op vergunde georganiseerde wedstrijden of zeilcursussen.

 

Artikel 11.

 

§1. Alle opvarenden dienen onmiddellijk de aanmaning en bevelen op te volgen van de strandredders. Zij dienen daarenboven in de bewaakte zone te alle tijden op 200 meter van de laagwaterlijn te blijven.

§2. Het is hen verboden op welke wijze dan ook de strandreddingsdiensten of om het even welke vaartuig te Algemeen politiereglement van de gemeente Koksijde – GR 12 december 2018 72 hinderen.

§3. De vaartuigen dienen steeds op een veilige afstand te blijven van strandhoofden en andere kunstwerken. §4. Het federaal overlegplatform voor de pleziervaart, opgericht bij koninklijk besluit van 28 juni 2009, stelt een niet-exhaustieve lijst van afdoende en passende veiligheidsuitrusting op. Voor het overige gelden de bepalingen van de wet van 5 juli 2018 betreffende de pleziervaart.

bottom of page